Eylül 2020 – Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

İSTEMİN KONUSU : Hatay 1. Vergi Mahkemesinin 17/06/2016 tarih ve E:2015/818, K:2016/709 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem:Davacının bazı giderlerinin ticari faaliyetiyle ilgili olmadığı ve bir kısım hasılatını da kayıt ve beyan dışı bıraktığı yolunda tespitleri içeren vergi inceleme raporuna dayanılarak adına 2013 yılı için re’sen salınan kurumlar vergisi ve tekerrür…

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilmesine ilişkin  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. maddesi 17 Eylül 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 31.12.2020 tarihine kadar üç ay süre ile uzatıldı. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. maddesi aşağıdaki gibidir; “(1) Sermaye şirketlerinde,…

Av. Lider TANRIKULU TARİHÇESİ Bugün dahi yaygın şekilde kullanılan FOB (Gemiye Yükleyerek Teslim) ilk kez İngiliz Mahkemeleri’nin içtihatlarında 1812 yılında kendisine yer bulmuştur. 1916 yılında bu kez CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun ödenmiş olarak varış limanında malın geminin küpeştesinden ayrılmasıyla teslim) içtihatlarda kendisine yer bulmuştur. Ancak teslim şekilleri Uluslararası Ticaret Odası’nın kurulması ile kodifikasyona…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer