Yargı Kararları – Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

İSTEMİN KONUSU : Hatay 1. Vergi Mahkemesinin 17/06/2016 tarih ve E:2015/818, K:2016/709 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem:Davacının bazı giderlerinin ticari faaliyetiyle ilgili olmadığı ve bir kısım hasılatını da kayıt ve beyan dışı bıraktığı yolunda tespitleri içeren vergi inceleme raporuna dayanılarak adına 2013 yılı için re’sen salınan kurumlar vergisi ve tekerrür…

İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlunun Menfi Tespit Davasından Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğunun Kabulü Halinde Borçlunun İİK Md. 72 Hükmünde Öngörülen Tedbirden Yararlanması İmkanı ile İlgili Gecikme ve Sakıncalar Doğabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği – Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru Dava Şartının Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesinin Yerinde Görülmediği ) ZORUNLU ARABULUCULUĞA BAŞVURU…

ÖZETİ: Dava bakiye kıdem tazminatı talebine ilişkindir. Somut olayda davacı işçinin 22.12.2008-18.06.2009 tarihleri arasında Yasa’ya uygun biçimde 5 ay 27 gün kısa çalışma yaptığı ve kısa çalışma süresinin çalışılmış sayılan süre kapsamında kıdemine eklenmesi gerektiği tartışmasızdır. Dosyada sorun çalışılmış gibi sayılan ve bu nedenle kıdem süresine eklenecek kısa çalışma süresinin Yasa’da ilk olarak belirtilen azami 3 aya kadar ki süre mi, yoksa 5838 sayılı yasanın…

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2016/441 KARAR NO : 2017/437 MAHKEMESİ : ANTALYA 4. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 08/06/2015 NUMARASI : DAVACI :…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer