• Danışmanlık Hizmetleri

  Antalya’da ve Tüm Türkiye de faliyet gösteren Lider Tanrıkulu Avukatlık bürosu aile hukukunda uzmanlaşmış çalışanlarımız ile istediğiniz doğru sonucu elde etmeniz için yeminliyiz.Medeni Kanun’un en kapsamlı bölümü olan Aile Hukuku başlıklı İkinci Kitabı, Evlilik Hukuku, Hısımlık ve Vesayet olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır.

 • İdari Davalar

  Lider Tanrıkulu Avukatlık Bürosu olarak, özellikle şirketlerin idari ihtilaflarında uzmanlaşmış ekibimiz ile doğru sonucu elde etmeye odaklıyız.

 • Şirketler Hukuku

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun İkinci Kitabında düzenlenen Ticaret Şirketleri kısmı dahlinde, şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, yönetim kurullarının oluşturulması ve genel kurulun düzenlenmesi gibi birçok konuda sorumluluk alan büromuz bu kısım nedeni ile ortaklar arasında doğabilecek ortaklıktan çıkartılma, çıkma, şirket yönetimine kayyım atanması, şirket ortaklarının sorumluluklarını yerine getirmemesi, rekabet yasağı, ortaklıktan ayrılma akçesinin tazmini gibi birçok anlaşmazlığın çözümü için hizmet vermektedir.

  Büromuzun hizmet alanı yine 6098 Sayılı Borçlar Hukuku kapsamında düzenlenen adi ortaklık ve görünümleri (Joint Venture) hükümleri ile başlayıp anonim şirketler e kadar uzanmaktadır.

 • Anayasal Haklar

  Büromuz, şartları oluştuğu takdirde gerek özel hukuktan kaynaklanan gerekse kamu hukukundan kaynaklanan davalar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi başvurularını vekil edenleri adına takip etmektedir. Hem İnsan Hakları Mahkemesi’ne hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvuru süreci değerlendirilirken özellikle İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi hem de Anayasa’nın 36. Maddesi kapsamında “adil yargılanma” ilkesi göz önünde bulundurularak Anayasal hakların hukuk davası kapsamında icra mahkemesi şikayetine kadar sirayet etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

 • Turizm Hukuku

  İmar hukuku uyuşmazlıklarının çözümlenmesi sürecinde şehir planlama, harita ve inşaat mühendislerinden oluşan bir ekibin danışmanlığı ile hukuki alt yapı hazırlıyoruz.. Buna göre nazım imar planından, uygulama imar planına; uygulama imar planından, parselasyona ve düzenleme ortaklık payına kadar devam eden uygulamanın her aşamasını gerek analitik yönden gerekse hukuki bakımdan çözümleyerek temsilini sağlıyoruz.

 • İmar Hukuku

  İmar hukuku uyuşmazlıklarının çözümlenmesi sürecinde şehir planlama, harita ve inşaat mühendislerinden oluşan bir ekibin danışmanlığı ile hukuki alt yapı hazırlıyoruz.. Buna göre nazım imar planından, uygulama imar planına; uygulama imar planından, parselasyona ve düzenleme ortaklık payına kadar devam eden uygulamanın her aşamasını gerek analitik yönden gerekse hukuki bakımdan çözümleyerek temsilini sağlıyoruz.

 • İş Hukuku

  Aynı zamanda Antalya Adliyesi için bilirkişilik yapan Av. Engin DİRİK danışmanlığı ile yönetilen iş hukuku bölümümüz gerek iş veren gerekse işçi bakımından farklı hedefleri yönetmektedir. İş veren bakımından 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında önleyici hukuku ön plana alınmaktayken, işçi bakımından 4857 Sayılı İş Kanunu’nun gerek 24. maddesi kapsamında haklı feshin şartlarının oluşup oluşmadığının tespiti için danışmanlık vermektedir. Yine gerek haklı fesih ile işten ayrılma gerekse haksız işten çıkarılma durumlarında ortaya çıkabilecek kıdem tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil vd. alacaklara ilişkin uyuşmazlıklarda vekil sıfatı ile temsil etmektedir.

  İş akdi haksız feshedilen işçiler bakımından işe iade süreci olduğu gibi takip edilmekte ve işe iade sırasında dahi vekil eden yalnız bırakılmamaktadır. İşçinin işe iade edilmemesi halinde hükmedilen bedelin tazmini süreci yine tarafımızdan yürütülmektedir.

  Kanun koyucu tarafından dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci yine tarafımızdan yönetilmektedir.

 • Ceza Hukuku

  Lider Tanrıkulu avukatlık bürosunda bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu, hangi suçun hangi mahkemede görüleceğini belirlemektedir. Örneğin “kasten yaralama suçu” Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte iken, “basit kasten yaralama” yani ufak müdahalelerle giderilebilecek olan, hayati tehlike arz etmeyen yaralamalara ilişkin davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Deneyimli kadromuz ile Ceza hukuku konusunda sizlerin bir parçası olabiliriz.

You can’t afford to spend too much on a custom essay. However, if have decided to outsource the task, you might be looking for cheap writing service. A good company will give an affordable cost. But, ensure that you’re http://personaldatingassistants.com/online-matchmaking/ aware of the things to look for. It is possible to choose between reliable or cheap solutions. If you are looking for a cheap service these types of services will offer the writer of your paper to a professional at an affordable cost.

You may be looking to buy inexpensive essays online or you require a college-level essay to complete your course, you could be struggling to choose where to purchase essays. Make sure you choose only essay writing companies that provide money-back guarantees if you want to essay writing service review reduce costs. In the case of a money-refund policy, it gives you the option of requesting full refunds in case you’re not satisfied with your work. A money-refund guarantee can also be only partial. The most reliable and tried-and-tested way to pay should be employed to make payments for essay services. There are many who worry about security, as well as whether the essay purchased is done by professionals.